preskoči na sadržaj

POVIJESNI DIO ZADRUGE

 

1878. godine na zemljištu koje je pripadalo učitelju, uređen je mali CJEPILJNJAK, a nastojanjem učitelja 1880. izgrađen je drveni PČELINJAK.

1882. godine  uređen je i „mali pokusni VRTIĆ“  u kojem su se djevojke podučavale praktičnom vrtlarstvu.

1883. godine  djevojke su podučavane ručnom radu i  16. kolovoza prigodom konačnog ispita upriličena je izložba radova koje su djevojke radile pod vodstvom učiteljice Antune Kumrić. Izloženi su dijelovi visočke  narodne nošnje i to muška košulja, muške gače, ženska suknja, oplećak, ženska pregača, ženski prsluk, ženska podsuknja i poculica.

Osim toga bilo je izloženo i „37 komada bielih šupljikavih rubaca /peča/, 12 kom. šupljikavih ogrlića za svećenički kolar, 40 kom. kačkanih ušitaka za jastučnice, 2 kom. kačkanih čilima za stol sa vezanim rojtami, pokrivač kačkani za krevet, 6 metara kačkanih čipaka iz megnardisa, 10 metara čipaka za navlaku pokrivača, 10 metara čipaka  za odielo u 2 boje, 6 kom. kačkanih povezica za čarape, 2 kom. kačkanih prekoramica za gospodu, 14 pari pletenih čarapa, kačkanu kesu za novce i kačkani pladanj za posjetnice pa još nekoje malennkosti.“

1884. godine Školska općina uzima za 50 forinti na godinu u najam na 12 godina zemljište župnika za školski vrt.

18. svibnja 1884.  Križevačka podžupanija određuje da je ŠKOLSKI VRT UZORNI,

a učitelj za prvouređenje dobiva 100 forinti.

11. kolovoza 1885. godine  klesar Franjo Delgalo poklonio je školskom vrtu kameniti stol. Isti je dan stolar Gabro Resz  poklonio trobojni drveni stup s natpisom „Školski vrt“.

  1. godine ravnatelj škole Dragan Herceg primio je od županijske oblasti po visokoj Kraljevskoj zemaljskoj vladi pohvalni dekret u kojem se pohvaljuje  marljivo nastojanje u uređenju školskog vrta posebno u voćarstvu i povrtlarstvu.
  2. ustrojen je i LOZNJAK za podučavanje mladeži u uzgoju američke loze.

 

Cijepovi uzgojenih voćaka u cjepiljnjaku  dijeljeni su svake godine među školsku mladež - tako je 1889. godine podijeljeno  80 komada jabuka, 29 komada krušaka, 9 trešanja i dvije šljive,   1893. godine 267 komada voćaka….

ZANIMLJIVOST: U školskom vrtu uzgajan je  dud iz sjemena te je samo 1891. godine razdijeljeno 61 stablo duda  /53 stabla posađena su u Sakačevom selu uz novouređenu kotarsku cestu/. 1895. godine netko je tijekom noći posjekao 170 komada dudova, krivac nikad nije pronađen, no dud se od tog vremena više ne uzgaja u školskom vrtu zbog velikog razočaranja učitelja, već se naglasak stavlja na uzgoj voćaka i cjepova američke loze.

Od 1939. godine u školskom vrtu uzgaja se povrće i voće.

U školskoj godini 1952./53. u nižim razredima ručni rad je propisan kao obvezan.

 

U proljeće 1957. godine nastavnički zbor oformio je „Dječju zadrugu“ s ciljem upućivanja mladih u suvremenu proizvodnju, a iste je godine za uspješan rad i zalaganje u poljoprivredi Dječja zadruga dobila prvu nagradu u kotaru Varaždin u iznosu od 15 000 dinara. Zaslugom i entuzijazmom Rušec, Ivana podignut je prvi plantažni vinograd u Visokom.

1884. godine odlukom Vijeća nastavnika ponovo je oživio rad učeničke zadruge koja je kroz jedan period prestala s radom. U zadrugu su bila uključena 23 učenika i to u cvjećarsku, povrtlarsku i voćarsko-vinogradarsku sekciju.

Od 1990. do 2003. godine Učenička zadruga privremeno ne djeluje – ponovo je intenziviran njezin rad   30. listopada 2003.godine.

 

Danas je u učeničku zadrugu uključeno  87 učenika, a djeluju slijedeće sekcije:     

       a) Poljoprivredna sekcija

       b) Mali ekolozi

       c) Drvo nade

       d) Etno grupa

 Poljoprivrednu sekciju vodi učitelj Zlatko Rusan. Navedena sekcija broji 22 učenika - zadrugara koji se brinu za školski voćnjak od 4396 m2, školski vrt od 2032 m2te vinograd (dar crkve  sv. Trojstva) našoj školi od 2 242 m2.
  

Ovdje možete vidjeti:

1. GRB UČENIČKE ZADRUGE LIPA

2. KURIKULUM UČENIČKE ZADRUGE LIPA

3. PLAN I PROGRAM UČENIČKE ZADRUGE LIPA OŠ VISOKO

4. PRIMJER ČLANSKE ISKAZNICE ZADRUGARA

 

 

1. GRB UČENIČKE ZADRUGE LIPA

OSNOVNE ŠKOLE VISOKO

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KURIKULUM UČENIČKE ZADRUGE LIPA

OSNOVNE ŠKOLE VISOKO

 ZA ŠKOLSKU 2013./14. GODINU

 

STRUKTURA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA U OSNOVNOJ ŠKOLI

 

Vodeći se znanstvenim istraživanjima, suvremenim obrazovnim pravcima te polazeći od

odredaba Strategije za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj, opće

obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2007.), Mjera za uvođenje obveznoga srednjega

obrazovanja u RH (2007.) i čl. 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(2008.) Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja kurikulumsku strukturu jednaku u osnovnoj i srednjoj školi. On se sastoji od jezgrovnoga, diferenciranoga ili razlikovnoga i školskoga kurikuluma.

 

 

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM U OSNOVNOJ ŠKOLI

 

JEZGROVNI

KURIKULUM

 

DIFERENCIRANI

(RAZLIKOVNI)

KURIKULUM

ŠKOLSKI

KURIKULUM

 

Odnosi se na sve učenike, jednak je i obavezan za sve učenike, izuzev učenike s teškoćama. Ocjenjuje se brojčanom ocjenom.

Jedan ili više izbornih

fakultativni nastavni

odnosi se na sve

nastavnih predmeta

ponuđenih na

nacionalnoj i/ili i školskoj razini. Čini dio obrazovnoga standarda učenika. Ocjenjuje se brojčanom ocjenom.

 

Fakultativni nastavni predmeti, dodatna i dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, projekti, ekskurzije i druge ponude škole učenicima;

Može se ocjenjivati brojčano ili opisno, ali ne mora.

 

Međupredmetne teme protežu se kroz sve dijelove NOK-a, ili se programiraju

kao posebni nastavni predmeti ili moduli u dijelu školskoga kurikuluma

 

 

Jezgrovni dio za stjecanje temeljnih kompetencija u osnovnoj školi obvezan je i zajednički

svim učenicima, izuzev učenika s teškoćama.

Diferencirani ili razlikovni dio za stjecanje temeljnih kompetencija u osnovnoj školi skup je

izbornih nastavnih predmeta koji se učenicima nudi na nacionalnoj i/ili školskoj razini.

Jezgrovni i diferencirani (razlikovni) kurikulum čine obrazovni standard učenika. Prema tome,opterećenje učenika diferenciranim kurikulumom jednako je za sve učenike. Diferencirani dio za sve je učenike obvezan, ocjenjuje se brojčanom ocjenom i unosi u školsku svjedodžbu.

Školski kurikulum odnosi se na načine na koje škole implementiraju Nacionalni okvirni

kurikulum uzimajući u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete učenika i škole te sredine

u kojoj škola djeluje. Izrađuje se u suradnji s djelatnicima škole, učenicima, roditeljima i

lokalnom zajednicom. Školski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih

predmeta, modula i drugih odgojno-obrazovnih programa, realizaciju dodatne i/ili

dopunske nastave, projekte škole, razreda, skupine učenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne

i izvanškolske aktivnosti. Programi školskoga kurikuluma nisu obvezni. Međutim, ako se školski kurikulum odnosi na stjecanje određenih kompetencija u vidu fakultativnoga predmeta,dodatne nastave (primjerice, učenje stranog jezika) ili druge ponude učeniku (primjerice, poseban kurikulum za darovitoga učenika), određene aktivnosti (primjerice, poduzetničko učenje), onda se učenikovo postignuće može vrjednovati opisnom ili brojčanom ocjenom.

Ova je ocjena izvan učeničkoga standarda i može se upisati u dodatak svjedodžbi ako je

transparentno objavljena kao ponuda na početku školske godine.

Školski kurikulum pretpostavlja izradbu izvannastavnih i izvanškolskih programa i aktivnosti

koje  će škola programski napraviti i uskladiti vodeći računa o sklonostima i razvojnim

mogućnostima učenika te o mogućnostima škole, a posebice o optimalnome opterećenju

učenika.

Školski kurikulumi se objavljuju na početku školske godine kako bi s njima pravovremeno bili upoznati učenici i roditelji, obrazovna politika, lokalna zajednica i šira javnost.

 

Iz gore navedenog i opisanog, zaključuje se da je Zadruga/Poljoprivredna sekcija jedna od izvannastavnih aktivnosti  dio školskog kurikuluma. Također, može se reći da se Zadruga/Poljoprivredna sekcija  uklapa u gotovo sve međupredmetne teme propisane NOK-om što se vidi iz njezinog plana i programa rada. Stoga se može reći da predviđeni  Nacionalni okvirni kurikulum predviđen za međupredmetne teme jest i kurikulum Zadruge/Poljoprivredne sekcije.

 

 

 

MEÐUPREDMETNE TEME

 

Planiranje i ostvarivanje međupredmetnih ili interdisciplinarnih tema pridonose

međusobnomu povezivanju odgojno-obrazovnih područja i nastavnih predmeta u skladnu

cjelinu. Njima se razvijaju različite temeljne kompetencije učenika.

Međupredmetne su teme obvezne u svim nastavnim predmetima i svi nositelji odgojno-

obrazovne djelatnosti u školi obvezni su ih ostvarivati. Zato je važno voditi računa o njima

tijekom kurikulumskoga programiranja u jezgrovnome i diferenciranome dijelu.

Škole imaju mogućnost razrađivati predložene međupredmetne teme i osmisliti načine na

koje će ih ostvariti. Međupredmetne teme škole mogu ostvariti na više načina. Učinkovitost

razvoja međupredmetnih kompetencija učenika veća je kada se, osim ugradbe u pojedine

predmete, ostvaruju zajedničkim projektima ili modulima. U Nacionalnomu okvirnomu

kurikulumu navodi se opis njihove svrhe i važnosti za ostvarivanje ciljeva nacionalnoga

kurikuluma te njihovi opći ciljevi.

Nacionalni okvirni kurikulum predviđa da se u osnovnim i srednjim školama ostvaruju ove

međupredmetne teme ili interdisciplinarni sadržaji i/ili moduli:

1. Osobni i socijalni razvoj

2. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

3. Učiti kako učiti

4. Poduzetništvo

5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

6. Građanski odgoj i obrazovanje.

 

1. Osobni i socijalni razvoj

Opis međupredmetne teme:

Svrha je poučavanja osobnoga i socijalnoga razvoja osposobiti učenike da prepoznaju i

kritički procjenjuju vlastite i društvene vrijednosti kao bitne činitelje koji utječu na njihovo

vlastito mišljenje i djelovanje, da razviju odgovornost za vlastito ponašanje i život, pozitivan

odnos prema drugima i konstruktivno sudjeluju u društvenomu životu. Odgoj i obrazovanje

za osobni i socijalni razvoj omogućuje učenicima izgrađivanje komunikacijskih,

organizacijskih i socijalnih vještina i sposobnosti, jačanje samopoštovanja, stjecanje vještina

suradnje u međukulturnim situacijama i izgrađivanje zrelih stavova o drugima i sebi. Također

im omogućuje razvoj sposobnosti potrebnih za izražavanje i zadovoljavanje njihovih vlastitih

potreba i sklonosti, procjenu vlastitih sposobnosti, donošenje odluka i suradnju s drugima.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-razviti samopouzdanje i sigurnost u osobne sposobnosti i identitet

-razviti organizacijske sposobnosti za donošenje odluka, postavljanje ciljeva, rješavanje

problema, planiranje i vođenje

-steći vještine razvijanja dobrih odnosa s vršnjacima, razumijevanja položaja i mišljenja

drugih učenika radi šire prihvaćenosti u društvu

-razviti suradničko učenje prihvaćajući uzajamnu komunikaciju, rješavanje problema

raspravom, razgovorom i dijalogom

-razviti sposobnost uviđanja posljedica svojih i tuđih stavova i postupaka

-prihvaćati pravila suradničkih odnosa u skupini, solidarnosti, uljudnoga ponašanja,

uzajamnoga pomaganja i prihvaćanja različitosti

-odgovorno izvršavati preuzete zadatke

-razviti sposobnost javnoga nastupanja i govorenja pred drugima (u skupini, razredu,

skupovima i sl.).

 

2. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

Opis međupredmetne teme:

Međupredmetnom temom Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u svim se odgojno-obrazovnim

područjima promiče i osigurava razvoj pozitivna i odgovorna odnosa učenika prema svojemu zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih te zaštiti okoliša i održivu razvoju.

Podrazumijevaju se svi vidovi zdravlja: tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje.

Učenike se potiče na trajno usvajanje zdrava životnoga stila – zdrave i uravnotežene

prehrane, pravilnih higijenskih navika, stalne i primjerene tjelesne aktivnosti te odgovorna

odnosa prema sebi, drugima, izgradnji partnerskih odnosa, spolnosti, prenosivim bolestima i

dr.

Odgoj i obrazovanje za sigurnost učenicima pomaže osvijestiti i procijeniti rizike i moguće

opasnosti te posljedice rizičnoga ponašanja u različitim područjima njihova života: u

prometu, pri upravljanju novcem, pri rukovanju različitim alatima, opremom i tvarima, kako u

svakodnevnomu radu, tako u odnosima s drugim ljudima i slično. Osposobljava ih se za

donošenje odgovornih i osviještenih odluka i poduzimanje primjerenih sigurnosnih i zaštitnih

radnja u raznolikim poznatim i nepoznatim situacijama.

Odgojem i obrazovanjem za zaštitu okoliša i održivi razvoj učenici otkrivaju i uspostavljaju

višestruke i raznolike odnose između prirodnih, društvenih, gospodarskih i kulturnih dimenzija okoliša. Razvijaju razumijevanje za složenost problema što ih u odnosu na okoliš donose promijenjeni uvjeti života te društveni, gospodarski i tehnološki razvoj. Učenici izgrađuju pozitivan sustav vrijednosti u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora. Osobito usvajaju vrijednosti kao što su obzirnost, umjerenost, štedljivost, solidarnost i poštovanje samih sebe i drugih ljudi, prirode, okoliša te njihovih izvora i zaliha za sadašnje i buduće naraštaje, biološke i kulturne raznolikosti te planeta Zemlje u cijelosti.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-usvojiti zdrav način života i razumjeti kako prehrana, tjelesna aktivnost i odluke o

vlastitom ponašanju i odnosima s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno,

emocionalno i socijalno zdravlje

-donositi osviještene i odgovorne odluke i razumjeti posljedice svojega izbora

razviti samopoštovanje i samopouzdanje te razviti i održati pozitivne, poštovanjem

ispunjene odnose s različitim ljudima u raznolikim situacijama, uključujući posao, dom i

širu zajednicu

-steći znanje i razumijevanje sigurnosnih i zaštitnih mjera i radnja u različitim situacijama

te razviti vještine sigurnoga ponašanja i postupanja

-biti osposobljeni za prepoznavanje, procjenu i upravljanje rizicima i opasnostima u

različitim situacijama

-pravovremeno, pribrano i osviješteno postupati u različitim kriznim situacijama,

pružajući pomoć sebi i drugima te znajući kome se i kako obratiti za stručnu pomoć

-razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha,

zasnovan na razumijevanju utjecaja različitih  čimbenika na promjene u okolišu ili

njegov o uništavanje.

 

3. Učiti kako učiti

Opis međupredmetne teme:

Svrha je razvoja kompetencije učiti kako učiti osposobiti učenike za učinkovitu organizaciju i

upravljanje vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju. Kompetencija učiti kako

učiti osnova je za cjeloživotno učenje i značajna za daljnji obrazovni i profesionalni razvoj

učenika. Ona uključuje ove elemente: osposobljenost za organiziranje i praćenje usvajanja,

obrade i vrjednovanja novoga znanja, vještina, sposobnosti i stavova te njihove primjene u

različitim situacijama. Ona također uključuje znanje o strategijama i metodama učenja,

osposobljavanje učenika za procjenjivanje i odabiranje strategija i metoda učenja koje mu

najbolje odgovaraju, osposobljavanje učenika za preuzimanje odgovornosti za vlastito

učenje te donošenje odluka o vlastitomu obrazovnom putu.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-razlikovati činjenice od mišljenja

-znati postavljati bitna i na problem usmjerena pitanja, tražiti, procijeniti pouzdanost i

služiti se informacijama iz različitih izvora (rječnici, atlasi, enciklopedije, internet i ostali

mediji)

-steći vještine suradnje s drugima, znati raspravljati o temama i problemima s drugima i

doći do zajedničkih rješenja

-steći znanja i vještine planiranja, organiziranja i upravljanja vlastitim učenjem, posebice

vremenom posvećenom učenju

-znati odabrati određene tehnike i strategije učenja te procijeniti jesu li one dobre za učenike

-razviti pozitivan stav  prema stjecanju novog znanja i prema učenju općenito

-biti osposobljeni za primjenu stečenoga znanja i vještina u različitim situacijama

-preuzeti odgovornost za vlastito učenje i uspjeh postignut učenjem.

 

 

4. Poduzetništvo

Opis međupredmetne teme:

Osnovni cilj razvoja poduzetnike kompetencije učenika jest razvoj osobina ličenosti te

znanja, vještina, sposobnosti i stavova potrebnih za djelovanje pojedinca kao uspješne

poduzetne osobe. Poduzetnička kompetencija uključuje razvoj učenika kao poduzimljivih,

kreativnih i samostalnih osoba spremnih na prihvaćanje promjena i preuzimanje rizika, kao

pojedinaca s razvijenim socijalnim i komunikacijskim sposobnostima i temeljnim znanjima iz

područja gospodarstva i vođenja poslova, te područja obrta. U osnovi razvoja poduzetničke kompetencije, kao međupredmetne teme koja se razvija u svim predmetima, jest razvoj poduzetne osobe osposobljene za uočavanje prilika u kojima svoje ideje mogu pretvoriti u djelatnost ili pothvat u različitim situacijama: obrazovanju, radu i životu općenito.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-biti osposobljeni za postavljanje, vrjednovanje i ostvarivanje osobnih ciljeva

-znati planirati svoj rad i ostvarivati planove

-razviti inicijativnost, ustrajnost u aktivnostima, posebno u učenju

-biti osposobljeni za prilagođavanje novim situacijama, idejama i tehnologijama

-razviti stvaralački pristup prema izazovima i promjenama, stresovima i sukobima te

natjecanju

-razviti vještine vrjednovanja drugih i samovrjednovanja te kritičkoga odnosa prema

vlastitomu uspjehu, odnosno neuspjehu

-razviti samostalnost, samopouzdanje i osobni integritet

-upoznati radni život i zanimanja u neposrednoj okolini i društvu

-steći temeljna znanja u području gospodarstva i vođenja poslova

-osvijestiti važnost i mogućnosti samozapošljavanja.

 

 

  5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Opis međupredmetne teme:

Informacijska i komunikacijska tehnologija ima mogućnosti najsuvremenijega dostupnoga

nastavnoga pomagala i sredstva u svim odgojno-obrazovnim područjima. Mogućnostima

multimedijskih prikaza i pristupa računalnim mrežama, osobito internetu, omogućuje

trenutačni pristup golemu i brzo rastućemu broju informacija iz cijeloga svijeta omogućujući

ujedno i njihovo pretraživanje. Uz to, pridonosi razvoju učeničkih sposobnosti samostalnoga

učenja i suradnje s drugima te njihovih komunikacijskih sposobnosti. Pridonosi razvoju

pozitivnog odnosa prema učenju, unaprjeđenju načina na koji učenici prikazuju sv oj rad te

njihovim pristupima rješavanju problema i istraživanju. Isto tako učinkovita i racionalna

primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u različitim situacijama daje bitan

doprinos razumijevanju temeljnih koncepata u području tehnike i informatike.

Stoga je odgovarajući pristup informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji nužno omogućiti

svim učenicima. Oni se tom tehnologijom trebaju služiti u svim predmetima i tako dobiti

mogućnost za istraživanje i komunikaciju u lokalnoj sredini, ali i šire, kako bi stekli vještine

razmjene ideja i podjele rada sa suradnicima te pristupa stručnim sadržajima različitim načinima.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-biti osposobljeni za prepoznavanje i izbor informacija potrebnih za određene situacije

te vrjednovati odgovarajuće izvore informacija

-biti osposobljeni prikazati informacije na jasan, logičan, sažet i precizan način

-razložno i učinkovito rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za:

o traženje i prikupljanje podataka te njihovu pohranu, pretraživanje,

o bradbu i organizaciju

o analizu i sintezu strukturiranih informacija

o istraživanje, modeliranje i simuliranje različitih procesa i pojava u prirodi i društvu

o rješavanje problema u različitim situacijama

o stvaranje i prikazivanje vlastitih ideja i materijala

o učinkovito samostalno učenje služeći se računalom kao medijem

o komunikaciju i suradnju s drugima

-razviti svijest o primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u društvu i njezinim

posljedicama

-razviti kritičan i misaoni stav o pitanjima vezanima za valjanost i pouzdanost dostupnih

informacija te o pravnim i etičkim načelima interaktivnoga korištenja tehnologijama

informacijskoga društva.

 

 

6. Građanski odgoj i obrazovanje

Opis međupredmetne teme:

Suvremene demokracije trebaju radne, obaviještene i odgovorne građane, odnosno

državljane. Svrha je poučavanja međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje

pridonijeti osposobljenosti učenika za aktiv no i učinkovito obavljanje građanske uloge.

Među značajnije elemente ove međupredmetne teme ubrajaju se znanja, vještine,

sposobnosti i stavovi koji razvijaju demokratsku svijest učenika i potiču ih na aktivno i

učinkovito sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u školi, lokalnoj zajednici i društvu,

pridonose razvoju vlastitoga identiteta, boljemu upoznavanju i poštovanju drugih te

senzibiliziraju i osvješćuju učenike za rješavanje globalnih problema na načelima

demokracije, posebice pravednosti i mirotvorstva.

 Boljim upoznavanjem sebe i svoje uloge u razvoju društva te prihvaćanjem različitosti drugih, učenici razvijaju samostalnost, osobni integritet te pozitivan odnos s drugim učenicima i okolinom. Objedinjujućim temama građanskoga odgoja i obrazovanja unaprijedit će se suradnja škole, obitelji, lokalne zajednice i društva.

 

Ciljevi međupredmetne teme:

Učenici će:

-steći znanja i razviti svijest o važnosti demokratskih načela, institucija i procesa u vlastitomu društvu, Europi i na globalnoj razini

-razviti pozitivan stav i zanimanje za stvaralačko i učinkovito sudjelovanje u životu škole i

neposredne zajednice u kojoj žive

-razviti pozitivan stav i zanimanje za stvaralačko i učinkovito sudjelovanje u društvenomu životu kao odrasli građani

-razviti svijest o pravima, dužnostima i odgovornostima pojedinca, jednakopravnosti u

društvu, poštovanju zakona, snošljivosti prema drugim narodima, kulturama i religijama

te različitosti mišljenja

-biti osposobljeni za kritičko prosuđivanje društvenih pojava

-biti osposobljeni za uporabu i procjenu različitih izvora informiranja pri donošenju

odluka i prihvaćanju obveza.

3.  PLAN I PROGRAM UČENIČKE ZADRUGE LIPA

OŠ VISOKO

Voditelj: Zlatko Rusan

šk. god.: 2013./2014.

 

 

I.   PROIZVODNI DIO PROGRAMA

 

 

OPIS RADOVA

 

 

PLANIRANO SATI

Jesenski radovi u školskom vrtu, voćnjaku i vinodradu

10

Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od perušinja, platna, papira, gipsa i pečene gline s naglaskom na iskorištenje otpadnih i već korištenih materijala ( bočice, krpice, žičice, perlice, papir ...)

85

Pripremanje proljetnih radova

5

Instaliranje sustava za navodnjavanje u vrtu

5

Provođenje agrotehničkih mjera u vrtu, voćnjaku i vinogradu

10

Sjetva djeteline

10

Sakupljanje ljekovitog bilja

5

Uzgoj sobnog cvijeća i cvjetnih sadnica

10

Berba plodova i ljetine

10

Kontinuirano zbrinjavanje bio-otpada u komposištu

5

 

Ukupno=135

                                                                                                                     

II.   DRUŠTVENO-KORISTAN RAD

 

 

OPIS RADOVA

 

 

PLANIRANO SATI

Sudjelovanje u akcijama uređenja okoliša škole i interijera škole

5

Sudjelovanje u akcijama uređenja mjesta i divljih odlagališta smeća u našoj općini

(10)

Sudjelovanje u akcijama Crvenog križa (Solidarnost na djelu)

5 + (10)

Organiziranje akcija darivanaj siromašnih i bolesnih kao i napuštene djece (Dan zahvalnosti za plodove zemlje, Međunarodni dan borbe za iskorjenjivanje siromaštva, Svjetski dan bolesnika, Svjetski dan zdravlja)

5 + (10)

Organiziranje i provođenje akcija sakupljanja otpadnih sirovina  (stari papir) u svrhu pomoći razminiravanja terena u Hrvatskoj (suradnja sa Zakladom Recobot)

5 + (10)

Darivanje uzgojenog cvijeća kao i malih suvenira Ligi za borbu protiv raka

(5)

 

Ukupno=20+(45)

 

Napomena :

            Navedena  satnica u zagradi odnosi se na satove izvan nastavnog vremena, odnosno, prije ili nakon nastave ili neradnim danom te ne ulazi u satnicu zadruge.

 

 

III.   PROMICANJE ZADRUGARSTVA

 

 

 

OPIS RADOVA

 

 

PLANIRANO SATI

Tečaj za učenike, roditelje kao i ostale zainteresirane mještane iz voćarstva - cijepljenje i rezidba voćaka

5

Predavanje o važnosti očuvanja starih sorti jabuka

(5)

Predavanja o mogućnostima plasteničkog uzgoja

 (5)

Predavanja o važnostima održanja bunara I vodotoka kraja

 (5)

Predavanja o tehnikama izrade glinenih predmeta i načina        pečenja gline

5

 

Uzgoj sadnica za zadrugare

10

Posjete istaknutim proizvođačima, učeničkim zadrugama, izložbama

(10)

Sudjelovanje na smotrama i susretima zadrugara

(5)

Njegovanje folklornih elemenata i kulturne baštine kraja

5

Izrada školskih panoa, kalendara radova, letaka za mještane

5

Izrada herbarija

10

Rad na promicanju zdrastvenog i ekološkog odgoja učenika

(5)

Obilježavanje svih ekološki značajnih datuma

(3)

Suradnja s ostalim sekcijama u školi

(2)

Vođenje ljtopisa, fotoalbuma, matične knjige, izrada prezentacija

(20)

Sastanci i skupštine zadrugara

5

Sponzorstvo nad programima

-

Rezultati, priznanja i nagrade zadrugarima

-

 

Ukupno=45+(60)

 

4. PRIMJER ČLANSKE ISKAZNICE ZADRUGARA POLJOPRIVREDNE SEKCIJE

UČENIČKE ZADRUGE LIPA

OSNOVNE ŠKOLE VISOKO

šk. god. : 2013./2014.

 

 

 

Osnovna škola Visoko

UZ  Lipa

Poljoprivredna sekcija

 

Broj

Iskaznice:

 

20131

 

 

 

Vlastoručni potpis:

 

 

 

 

Andrej Benković

8. razred   2013./2014.

 

 

 

 

 

           
 

 


Tražilica


preskoči na navigaciju